TNPSC 6th Tamil Online Test

Ads
Please share with your friends

இந்த பக்கத்தில் 6 ஆம் வகுப்பு பாடத்திலிருந்து தமிழ், சமூக அறிவியல் மற்றும் அறிவியல் புத்தகத்திலிருந்து TNPSC தேர்விற்குரிய முக்கிய வினா விடைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது TNPSC 6th Tamil Online Test.

TNPSC 6th Tamil Online Test
Ads

TAMIL

6th Tamil TNPSC Notes

6th Std Tamil / Term – 1 

6th Std Tamil / Term – 2 

6th Std Tamil / Term – 3 

6th Std Tamil ilakkanam

6th Tamil Online Test

6th Standard TAMIL Model Test Part – 1

Ads

6th Standard TAMIL Model Test part – 2

6th Standard TAMIL Model Test Part – 3

6th Standard TAMIL  Model Test part – 4

6th Standard TAMIL Model Test Part – 5

Ads

SOCIAL SCIENCE

6th Social TNPSC Notes

6th Standard History Study Materials Part – 1

6th Standard History Study Materials Part – 2

6th Standard History Study Materials Part – 3

6th standard Geography Study Materials Part – 1

Ads

6th Standard Geography Study Materials Part – 2

6th Standard Economics Study Materials

6th Standard Civics Study Materials 

6th Social Online Test

6th Social Science Online Test-1

Ads

6th Social Science Online Test-2

6th Social Science Online Test-3

6th Social Science Online Test-4

6th Social Science Online Test-5

SCIENCE

6th Science

6th Science Term – 1 / 6th Standard Science Exam Materials – 1

6th Science Term – 2 / 6th Standard Science Exam Materials – 2

Ads

6th Science Term – 3 / 6th Standard Science Exam Materials – 3

6th Science Online Test

6th Science Online Test 1

6th Science Online Test 2

6th Science Online test 3

6th Science Online Test 4

6th Science Online test 5

TNPSC 6th Tamil Online Test இந்த பக்கத்தில் தொடர்ச்சியாக தேர்விற்குரிய பாடக்குறிப்புகளும், மாதிரித் தேர்வுகளும் இடம்பெற உள்ளன.

TNPSC OFFICIAL WEBSITE

Ads

Leave a Reply

error: Content is protected !!