மரபியல் | Genetics

Ads
Please share with your friends

The Important Questions are given in the 10th science subject of Genetics | மரபியல்.

மரபியல் | Genetics
Ads

மரபியல் | Genetics | 10th Science

Start
Congratulations - you have completed மரபியல் | Genetics | 10th Science. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.

தாவரங்களின் கடத்துதல் மற்றும் விலங்குகளின் சுற்றோட்டம் 10th science

Tnpsc Official Website

Leave a Reply

error: Content is protected !!