தாவர மற்றும் விலங்கு ஹார்மோன்கள்

Please share with your friends

The Important Questions are given in the 10th science subject of Plant and Animal Hormones or தாவர மற்றும் விலங்கு ஹார்மோன்கள்.

தாவர மற்றும் விலங்கு ஹார்மோன்கள்

தாவர மற்றும் விலங்கு ஹார்மோன்கள் | Plant and Animal Hormones | 10th Science

Start
Congratulations - you have completed தாவர மற்றும் விலங்கு ஹார்மோன்கள் | Plant and Animal Hormones | 10th Science.You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%.Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.

தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளில் இனப்பெருக்கம் Important Questions

Tnpsc Official Website

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!