சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மை | Environmental Management

Please share with your friends

The Important Questions are given in the 10th science subject of Environmental Management or சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மை.

சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மை

சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மை | Environmental Management | 10th Science

Start
Congratulations - you have completed சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மை | Environmental Management | 10th Science.You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%.Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.

இனக்கலப்பு மற்றும் உயிரித்தொழில்நுட்பவியல் 10th Science Important Questions

TNPSC Official Website

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!