இனக்கலப்பு மற்றும் உயிரித்தொழில்நுட்பவியல்

Please share with your friends

The Important Questions are given in the 10th science subject of Breeding and Biotechnology or இனக்கலப்பு மற்றும் உயிரித்தொழில்நுட்பவியல்.

 இனக்கலப்பு மற்றும் உயிரித்தொழில்நுட்பவியல்

இனக்கலப்பு மற்றும் உயிரித்தொழில்நுட்பவியல் | Breeding and Biotechnology | 10th Science

Start
Congratulations - you have completed இனக்கலப்பு மற்றும் உயிரித்தொழில்நுட்பவியல் | Breeding and Biotechnology | 10th Science.You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%.Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.

தாவர உள்ளமைப்பியல் மற்றும் தாவர செயலியல் – 10th Science Important Questions

TNPSC Official Website

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!